De oorsprong van de abdij van Nový Dvůr ligt in de abdij van Sept-Fons (Frankrijk) waar de eerste Tsjechen na de « Fluwelen Revolutie » monnik zijn geworden. Ook zijn er wortels die nog verder in het verleden liggen: het monastieke leven, ontstaan in het Midden Oosten ten tijde van de eerste christenen, de Regel voor Monniken, geschreven door sint Benedictus ; de eerste cisterciënzer stichtingsvaders van het « Nieuwe Klooster » uit 1098 in Cîteaux en de trappistenkloosters die voortkomen uit de abdij van La Grande Trappe na de Franse Revolutie.

« Uit één enkele man, Abraham, zijn afstammelingen voortgekomen die in aantal te vergelijken zijn met de sterren aan de hemel en de zandkorrels op het strand van de zee, die niet te tellen zijn…Allen zijn zij gestorven in het geloof maar zonder de vervulling van de beloften te hebben ontvangen die zij echter vanuit de verte hebben gezien en begroet. En zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en reizigers op aarde zijn» 

(Brief aan de Hebreeën , 11,12-13)