U zrodu kláštera v Novém Dvoře stojí klášter Sept-Fons ve Francii, kam první Češi vstoupili po převratu v r. 1989. Vzdálenějšími kořeny jsou: mnišský život, jenž se zrodil v Egyptě a na Středním východě na samém úsvitu křesťanství; Řehole sepsaná svatým Benediktem; první cisterciáčtí otcové, zakladatelé „Nového kláštera“ v Citeaux v roce 1098; kláštery, které po francouzské revoluci vzešly z kláštera Grande Trappe.

Z jediného muže, Abrahama, se zrodili potomci, jichž je tolik jako hvězd na nebi a jsou nespočetní jako zrnka písku na břehu moře… A ti všichni ve víře zemřeli, aniž obdrželi, co bylo zaslíbeno, ale spatřili to a pozdravili zdálky a vyznali, že jsou cizinci a poutníky na zemi“

(List Židům, 11,12-13)