Mohli bychom udržovat přátelský vztah, aniž bychom druhému věnovali čas? Mnich organizuje svůj den tak, aby vyhradil modlitbě před Nejsvětější svátostí velkou část svého dne, každý podle svého rytmu.

Zvěst o něm se šířila stále víc a četné zástupy se shromažďovaly, aby slyšely Ježíše a dávaly se uzdravovat ze svých nemocí. Ale on pobýval v ústraní v pustinách a modlil se.

(Evangelium podle Lukáše, 5, 15-16)

Od našich předchůdců jsme se naučili zůstávat takto v postoji víry, zaměstnaní jen ústní modlitbou, invokacemi nebo četbou. Pro pozorné setrvání v Pánově přítomnosti existuje jistý způsob, který si musí každý osvojit sám, s pomocí osobní milosti a pod vedením staršího bratra.

Mnich soustředěně hledí ke svatostánku, před sebou má knihu, která mu pomáhá udržet pozornost. Přečte si pár řádků nebo stránek, a po tichém spočinutí zašeptá krátkou invokaci, neboli „střelnou“ modlitbu. To je modlitba chudého, pokorná a příjemná Bohu.

Nenechejte nic a nikoho, aby zabral vaše srdce, jen Boha samotného.“ 

(Theofan z Tambova)

Mnich se postupně naučí krátkými invokacemi prodchnout celý den. Osvojí si tak reflex, který mu pomáhá bojovat proti pokušením, marným myšlenkám a pocitům, zkrátka proti všemu, co ho odvádí od přítomnosti před Bohem.

I kdyby nevstal a nedal mu to kvůli jejich přátelství, zvedne se a dá mu, co potřebuje, kvůli jeho neodbytnosti. A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.“

(Evangelium podle Lukáše 11, 7)

Lectio divina je určitý způsob četby, který pohlcuje celou osobnost a pomáhá vstoupit do vztahu s Bohem. Je to četba beze spěchu, v ovzduší usebrání a modlitby. Cílem není přečíst určitý počet stran a získat nové informace, ale být s Bohem. Nejde o přemýšlení, ale o souznění.

Od nejútlejšího věku přece znáš svatá Písma. Ona ti mohou dát moudrost, jež vede ke spáse skrze víru v Krista Ježíše. Každé Písmo je z Božího vnuknutí a užitečné k vyučování, vyvrácení napravování, výchově k spravedlnosti: tak bude Boží člověk dokonalý, způsobilý ke každému dobrému dílu.“

(Druhý list Timoteovi 3, 15-17)

Zpočátku četli mniši pouze Bibli, nebo ji recitovali zpaměti. V době svatého Benedikta už měli v lectio divina své pevné místo i církevní otcové. Teprve moderní doba začala rozlišovat mezi lectio divina a „duchovním čtením“. Čtení mnicha dnes zahrnuje velmi širokou oblast: nejen Písmo, ale také vše, co umožňuje slyšet a chápat Boží slovo, a také vše, co umožňuje získat lidskou a duchovní zkušenost s ohledem na spojení s Bohem. Četba upevňuje postoje mnicha, poskytuje potravu jeho inteligenci a upevňuje jeho vůli, živí jeho víru a rozšiřuje jeho duchovní obzor. Zalidňuje jeho představivost obrazy, jež ho posilují na cestě k Bohu.

Nezcizitelné místo v srdci mnicha náleží Panně Marii. Její mateřská láska, její přítomnost a přímluva jsou mu útočištěm v mnoha starostech, zkouškách a trápeních… Panna Maria je vzorem života zasvěceného Bohu, neboť jako první dokázala odpovědět na nenadálé, neočekávané povolání nést v sobě Krista.

Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Hle, ve svém lůně počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.“

(Evangelium podle svatého Lukáše, 1, 30-31)