Ticho je tajemství, které lze lépe praktikovat než vysvětlovat. Chceme-li postihnout duchovní hodnotu ticha, mluvení o něm nás daleko nedovede. Kdo se dobrovolně ponoří do ticha a umlčí hluk, který ho obklopuje, ten začíná chápat, oč běží. V duchovní rovině je ticho pochopitelně spjaté s nasloucháním. Noříme se do ticha, abychom slyšeli tichý, jemný hlas Pána, který mluví v „šumu lehkého vánku“.

Bylo mu řečeno: „Vyjdi a postav se před Hospodina na hoře.“ A hle Hospodin přešel. Nastala velká smršť, tak silná, že štěpila hory a tříštila skály před Hospodinem, ale Hospodin v té smršti nebyl; a po té smršti zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl; a po zemětřesení oheň, ale Hospodin v tom ohni nebyl; a po ohni šum lehkého vánku.

(První kniha Královská 19, 11-13)

Kořeny ticha ovšem sahají v našich srdcích mnohem hlouběji, než je zadržení slov. Právě vnitřní ticho umožňuje modlitbu. Aby mohl hovořit k našemu srdci, Bůh nám ukládá mlčení:

Dávej pozor, Jobe, dobře mě poslouchej, mlč, mám ještě co povědět. Máš-li co říci, odpověz mi, mluv…Když ne, poslouchej mne, buď potichu a já tě naučím moudrosti.“

(Job 33, 31–33)

Ticho předpokládá, že se naučíme tlumit hluky zaměstnávající naši představivost stejně jako ty, které doléhají k našim uším: reptání, nářky na druhé, pošetilé plány, temné touhy… Svatý Benedikt vyzývá, abychom tyto myšlenky „ihned roztříštili o Krista a vyjevili duchovnímu otci“ (Kapitola 4). Je to boj na celý život. Častým opakováním krátkých modliteb, invokací, se mnich učí naslouchat „tichému, jemnému hlasu“, v němž je přítomen Bůh.

Ztišil, zklidnil jsem své srdce. Jako dítě v klíně matky, jako dítě zkonejšené ztichla ve mně duše má.“

(Žalm 130, 2)

Klauzura vymezuje prostory vyhrazené pouze pro komunitu. Vyjadřuje povinnost mnichů žít v tichosti a v odstupu, aniž by byli odděleni od svých současníků.

Sociální sítě a internet, které jsou dnes nevyhnutelné pro práci i sociální vazby, používají mniši s uměřeností. V klášteře je spojení přerušeno od 19:30 do 7:30.