Brief aan onye vrienden

Herfst 2013

Beste vrienden,

De westerse maatschappij ontkerstent, kerken lopen leeg, de priesters worden oud, enz. « Maar God heeft de wereld overwonnen. Niettemin rest mij de paradox dat de christenen doeltreffend blijven. Want het zou goed kunnen dat de Kerk het enige instituut is dat niet in crisis verkeert. In tegenstelling tot het onderwijs, de rechtspraak, het bedrijfsleven en de politiek weet zij zich te hervormen. Steeds heeft zij zichzelf de waarheid voorgehouden, steeds is zij arm gebleven, belangeloos en zonder hoop op werelds succes. Heden ten dage weten gelovigen die nog katholiek zijn, waarom ze dit zijn. Een zeldzaam voorrecht. » (Jean-Luc Marion, Pour vivre humainement, il faut vivre (un peu) divinement – Om menselijk te kunnen leven moet men (enigszins) goddelijk leven, Le Figaro, 21 augustus 2013). Men kan de filosoof zijn metafysische voorkeuren verwijten maar wat de christen hier beweert, is bemoedigend. Zo ook kardinaal Barbarin, aartsbisschop van Lyon, voorheen bisschop van Moulins : « Als de barm- hartigheid niet het middelpunt vormt van onze christelijke houding, is alles leeg, ja zelfs verrot of misschien wel gewelddadig. »

Op 14 september heeft pater Joseph, die op 24 juni jongstleden priester is gewijd, zijn eerste mis opgedragen in zijn geboorteparochie in Brno (Moravië). Bij de uitgang van de kerk werd ik door enkele personen begroet, die ik niet kende : « Dank voor uw brieven, u verbergt uw moeilijkheden niet, ook al zegt u maar zelden waarom het gaat. » Ik moest denken aan het antwoord van iemand die ik, nu al meer dan dertig jaar geleden, had gevraagd om mij te vertellen over de beproevingen in zijn bestaan:«WilGoddit?Ik moet over levende personen spreken. Hoe schiet ik hier niet te kort aan naastenliefde ? » Wijsheid...

Een goed bericht : ons ateliergebouw zal – zo God wil – vóór Kerstmis gereed zijn. Na grote investeringen (een elektragenerator, een homogenisator van 300 kg voor het laboratorium enz.) die wij voor het eerste kwartaal van 2014 hebben ingepland, zal dit gebouw in de komende lente gebruiksgereed zijn. Hierna kunnen wij onze productievolumes verhogen waardoor we naar verwachting onze prijzen zullen kunnen verlagen. Wij hopen, dat u deze inspanning zult kunnen waarderen en ook in de toekomst vertrouwen zult blijven houden in onze kloosterproducten. Onze arbeidsuren minus de uren die wij gewijd hebben aan het gebed en de getijden noodzaken ons om ambachtelijke producten te vervaardigen waarvan de prijs niet altijd vergelijkbaar is met die van industriële producten.

Om deze projecten te bezegelen wordt er een beeld van sint Jozef en het twaalfjarige Kind Jezus gemaakt door dezelfde kunstenaar die ook het beeld heeft vervaardigd van de heilige Benoit-Jozef Labre. Volgend jaar kunnen de vrienden van Sept-Fons een replica bekijken in ons moederhuis.

U weet, dat broeder Lev tot novicemeester is benoemd. Pater novicemeester van Sept- Fons beantwoordt al zijn verzoeken om raadgeving. Wij geven hierbij een uittreksel van een van zijn laatste brieven. Pater André heeft pater Romaric als subprior vervangen. Behalve de abt en de prior zijn alle « officiersfuncties » in het klooster voortaan in Tsjechische of Slowaakse handen. We wachten af hoe het verder zal gaan... Pater Romaric heeft in januari 2006 Sept-Fons verlaten om zich opnieuw bij ons te voegen. Zijn bedrijvige karakter was ons zeer welkom bij allerlei gebeurtenissen. En ook al heeft hij nog steeds een zekere energie, hij is niet meer de jongste. Het gaat zowel om een voorbereiding op de toekomst als om het toevertrouwen van verantwoordelijkheden aan nieuwe krachten.

Nog meer nieuws ? Wat te zeggen van een gemeenschap die elke ochtend om drie uur opstaat om het officie te zingen ; die leest of studeert, werkt, de jongeren vormt die zich bij haar hebben gevoegd ; die de tijd grotendeels besteedt aan het gebed en na de completen gaat slapen als afsluiting van een welgevulde dagorde ? De vereniging Český Západ zet haar activiteiten ten bate van de zigeunerfamilies van Dobrá Voda voort. Een Europese subsidie zal ons helpen bij de restauratie van het kantoor van de vereniging. Een vriend schrijft ons : « Blijkbaar is uw kerk niet meer toegankelijk voor het publiek ». Weer zo’n bericht dat rondgaat ! Onze kerk is altijd open gedurende de gebedstijden voor hen die er willen bidden. Het laatste ietwat alledaagse bericht : een van onze Husky-teven heeft acht jongen geworpen waarover pater econoom, die meestal nogal ernstig is, zich met genoegen heeft ontfermd totdat ze naar gezinnen gaan om andere kinderen te verblijden.

In deze novembermaand bidden wij in het bijzonder voor onze overledenen. Wij blijven u dankbaar. Straks, een Zalig Kerstfeest.

Br. Samuel, abt van Nový Dvůr


Tweede brief van de Novicemeester van Sept-Fons aan Broeder Lev, Novicemeester van Nový Dvůr


Februari 2015
2 september 2014
5 Juli 2013
10 maart 2013
Enkele weken voor Kerstmis 2012 
2 september 2012, Feestdag van de kerkwijding van Nový Dvůr
Pinksteren 2012
11 januari 2012
30 september 2011, feest van de heilige Hieronymus
1 mei 2011
2 september 2010
Mei 2010
29 januari, 2010
Pinksteren 2009
Vasten 2009
Mei 2008
2 februari 2008
2 September 2007
5 juli 2007
2 September 2006
Mariaboodschap 2006
2 februari 2006
September 2005