Brief aan onye vrienden

5 Juli 2013

Beste Vrienden,

Op 5 Juli vieren wij de 1150e verjaardag van de aankomst van de heiligen Cyrllius en Methodius in Groot Moravië. Wij hebben u reeds hierover geschreven. Op blz. 3 verklaart P. André u hoe de 2€ munten, met de beeltenis van deze twee evangelisten van Europa, verspreid kunnen worden.

In Januari van dit jaar heeft de Tsjechische Staat een akkoord, betreffende de teruggave van de door de communisten geconfisqueerde goederen, gete- kend met representanten van de diverse religies die in ons land vertegenwoordigd zijn. De nieuwe wet stelt de katholieke Kerk, de protestantse Kerk, de joden en de moslims instaat om onafhankelijk van de Staat te functioneren. Om het bisdom – waar wij gevestigd zijn – te helpen, hebben wij geaccepteerd om het onderhoud van het kleine kerkje in Krašov, de buur van Nový Dvůr, op ons te nemen. Op blz. 4 vindt u informatie hierover, evenals nieuws betreffende onze bouwactiviteiten.

Afgelopen februari heeft Moulins (Frankrijk) een nieuwe bisschop gekregen. De monniken van Sept-Fons hebben hem in juni in de Abdij ontvangen. Het bisdom Pilsen heeft dit voorjaar de twintigste verjaardag gevierd van zijn stichting door Johannes- Paulus II in 1993 evenals de benoeming van hun eerste bisschop, Mgr. Radkovský. Wij vermelden deze twee gebeurtenissen op blz. 4.

In de brief van december 2011 hebben wij u op bescheiden wijze geïnformeerd over de uitgave van een boekje, De tout cœur, sur l’avenir chrétien de notre temps, door Ed. Ad Solem, welke zonder ophef zijn weg heeft gevonden in Frankrijk alvorens in het voorjaar vertaald en uitgegeven te zijn in de Tsjechische Republiek. In het tijdschrift Salve van de dominicanen verscheen zojuist een recensie: “het is sympathiek – en daardoor onderscheidt dit boek zich van autobiografieën of huidige literaire bladen – zelfs wanneer de aandachtige lezer ontzettend veel dingen leert, Dom Samuel, met een grote oprechtheid, onthult niet het innerlijke mysterie inherent aan zijn communiteit”. Ik kan de verleiding niet weerstaan u deze tekst te citeren omdat wij ons, sinds de stichting, gedwongen voelen u waar nieuws te brengen, maar met de kiesheid personen, hun geheimen en hun zwakheden, te respecteren.

Nu broeder Lev (Leo) diaken gewijd is, en reeds zeven of acht jaar hulpnovicemeester, zal hij deze zomer de taak van novicemeester van Nový Dvůr krijgen. Wij zullen u hierover nader informeren.

Sacramentsdag laat ons elk jaar weer ons geloof in de werkelijke aanwezigheid van de Heer in de Eucharistie manifesteren. Om de kloostergang voor de processie met het H.-Sacrament te decoreren, beroven wij onze tuinen en die van onze buren. Zij vinden dit goed. Om hen te bedanken laten wij enkele foto’s zien en uittreksels van de preek van die dag.

Over het kloosterleven spreken is niet eenvoudig want, om een ander uittreksel van bovengenoemd artikel aan te halen, “plechtigheden, algemene gebeurtenissen, artikelen of boeken hebben praktisch niets gemeen met dat waartoe wij geroepen zijn, met ons dagelijks leven...” waarvan de wezenlijke taken haast onzichtbaar zijn: het gebed, de viering van de kerkdienst, de vreugden en de oneffenheden van het gemeenschapsleven dat hen ondersteunt. Het gebeurt dat een broeder voor een dienstverlening het klooster moet verlaten, naar een dokter moet gaan. Vaak staat hij verbaast over wat hij over het kloosterleven hoort. Zo moest ik met broeder Bruno in mei naar een nationale pelgrimsbijeenkomst voor priesters in Velehrad gaan om een lezing te houden, waarom de bisschop van Pilsen had gevraagd. Een vrome pelgrim zei tot onze broeder: “U bent Trappist? Ik dacht dat het u verboden was het klooster te verlaten!” Zo is het niet helemaal! Het goede doen laat vrijwel geen sporen na. Mocht het gebeuren dat u iets mocht horen wat u verbaast, schrijf ons dan. Wij zullen u zeggen hoe het in elkaar steekt.

Blijf voor ons bidden. De gelegenheden om zich te verheugen ontbreken niet, zoals in uw gezinsleven, ook de zorgen niet. En vertrouw op ons gebed.

Br. Samuel, abt van Nový Dvůr


Brief van de Novicemeester Aan Br. Lev van Sept-Fons


Februari 2015
2 september 2014
Herfst 2013
10 maart 2013
Enkele weken voor Kerstmis 2012 
2 september 2012, Feestdag van de kerkwijding van Nový Dvůr
Pinksteren 2012
11 januari 2012
30 september 2011, feest van de heilige Hieronymus
1 mei 2011
2 september 2010
Mei 2010
29 januari, 2010
Pinksteren 2009
Vasten 2009
Mei 2008
2 februari 2008
2 September 2007
5 juli 2007
2 September 2006
Mariaboodschap 2006
2 februari 2006
September 2005