Brief aan onye vrienden

10 maart 2013

4e Zondag van de Advent “Laetare”

Beste vrienden,

Vader abt van Sept-Fons zal 19 maart, hoogfeest van Sint Jozef, de kapel van onze ziekenafdeling inzegenen die gewijd is aan Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans en het altaar consacreren door hierin de relikwieën te plaatsen van de zalige Guerric d’Igny, cisterciënzer abt van de XIIIe eeuw, bekend om zijn Mariadevotie en van de heilige Vojtěch die wij hebben gekregen van kardinaal Dominik Duka, aartsbisschop van Praag. De heilige Vojtěch (956-997, Adalbert volgens de voornaam die hij bij het vormsel had gekregen) werd priester gewijd door de eerste bisschop van Praag voordat hij deze opvolgde als hoofd van een bisdom dat ook West-Bohemen omvatte, waar wij gevestigd zijn, het zuiden van Polen en de grenzen van Slowakije. Scherpe tegenstand dwong hem om zich in Rome in een benedictijner abdij terug te trekken. Hij keerde echter naar zijn bisdom terug, stichtte er het klooster van Břevnov en bekroonde zijn leven gewijd aan de verkondiging van het Evangelie met het martelaarschap.

Een maand geleden was ik in Frankrijk voor de plechtige professie van broeder Charles-Lwanga, afkomstig uit Senegal, toen ons het bericht bereikte van het terugtreden van Benedictus XVI en de officiële benoeming van de nieuwe bisschop van Moulins, Mgr. Laurent Percerou enkele dagen daarna. Als u deze brief leest, zal er waarschijnlijk al een nieuwe paus op de stoel van Sint Petrus zijn gekozen. In dat geval begeleiden wij hem met ons gebed.

Deze grote paus die ons op 11 februari een opmerkelijk voorbeeld van nederigheid heeft gegeven, schreef het volgende : De school van het geloof is geen triomftocht maar een weg bezaaid met lijden en met liefde, met beproevingen en trouw die elke dag hernieuwd moet worden (catechese van 24 mei 2006). In 1970 schreef, de toen nog eenvoudige priester, Joseph Ratzinger reeds de volgende regels : ...er zijn heden ten dage eenvoudige, bescheiden en nagenoeg zwijgende gelovigen die in deze tijd van verwarring de ware zending van de Kerk volbrengen : zij bidden en leggen getuigenis af van hun geduld in hun dagelijkse leven ; hun houding laat zich inspireren door het Woord van God. Bidden en geduld tonen in het dagelijkse leven...welk een programma ! Met deze enkele zinnen willen wij hulde brengen aan Benedictus XVI.

Dit jaar vieren wij dat 1150 jaar geleden de heilige Cyrillus en Methodius naar Groot-Moravië zijn gekomen. Zij waren broers van elkaar en werden in 863 in Thessaloniki geboren. Toen ze na enkele jaren naar Rome terugkeerden, werd Cyrillus daar monnik (868) en stierf op 14 februari 869. Methodius, die priester was gewijd, werd tot aartsbisschop benoemd en keerde terug om zijn evangelisatiewerk voort te zetten. Tijdens de terugreis begon hij zich ongerust te voelen waarna hij door tegenstanders van zijn door Rome bekrachtigde apostolische bevoegdheden werd gevangen genomen. Hij stierf in Vehlerad in 885. En het was hier, dat de christenen die zich in 1985 rond kardinaal Tomášek hadden verenigd hun godsdienstvrijheid opeisten, die ze vier jaar later verkregen. In 1990 kwam paus Johannes Paulus II bij zijn eerste reis naar Tsjecho-Slowakije dan ook naar deze plaats en enkele jongeren, die monnik werden in Nový Dvůr, hebben nog aan deze ontmoeting deelgenomen.

Ter gelegenheid van dit eeuwfeest besloot Slowakije (dat deel uitmaakt van de Eurozone) om een herdenkingsmunt te slaan met de afbeelding van deze twee Slavische apostelen. Dit besluit riep protesten op in Frankrijk en de Europese Commissie eiste in eerste instantie verwijdering van deze christelijke symbolen. Nadat de Centrale Bank van Slowakije hieraan eerst had toegegeven bleef ze echter onder de druk van de christenen toch bij haar standpunt en won de zaak. Onze Slowaakse broeders koesteren de droom om enkele van deze munten in Frankrijk in te voeren opdat Cyrillus en Methodius een beetje gezond christelijk verstand in de hoofden en harten van onze tijdgenoten kunnen plaatsen. Wij bekijken hoe we deze droom zouden kunnen verwezenlijken.

In Nový Dvůr is het gebouw dat bestemd is om onze werkplaatsen te huisvesten sedert november waterbestendig en de werkzaamheden maken voortgang. In Sept-Fons is de vernieuwing van de sanitaire ruimten, van de slaapzaal en het kloostergebouw thans meer dan noodzakelijk. De broeders aarzelen want zij zullen naar voorlopige ruimtes moeten verhuizen voordat met de werkzaamheden begonnen kan worden. Men moet goed kunnen slapen en ze zijn talrijk ! De datum van de beslissing komt naderbij. Deze herfst ?

Wij krijgen ook goede berichten van onze «verre broeders » die enkelen van u ook wel zullen kennen. Onder moeilijke omstandigheden leiden ze getrouw en moedig hun monastieke leven en ontvangen ze jongeren. Wij ondersteunen hen op verschillende manieren, vooral economisch ! Bid voor hen en ons.

Guerric en Vojtěch, Cyrillus en Methodius, de monnik en de bisschop, … Deze vier vrienden van God tonen ons de weg van apostolische vruchtbaarheid, verborgen voor de monniken, zichtbaar voor de bisschop, maar altijd bezaaid met valstrikken, de een zowel als de ander deelhebbers in de genade van Christus. U kunt rekenen op ons gebed. Dank voor uw trouwe ondersteuning.

Br. Samuel, abt van Nový Dvůr
Februari 2015
2 september 2014
Herfst 2013
5 Juli 2013
Enkele weken voor Kerstmis 2012 
2 september 2012, Feestdag van de kerkwijding van Nový Dvůr
Pinksteren 2012
11 januari 2012
30 september 2011, feest van de heilige Hieronymus
1 mei 2011
2 september 2010
Mei 2010
29 januari, 2010
Pinksteren 2009
Vasten 2009
Mei 2008
2 februari 2008
2 September 2007
5 juli 2007
2 September 2006
Mariaboodschap 2006
2 februari 2006
September 2005