Brief aan onye vrienden

Pinksteren 2012

Liebe Freunde,

In den alten Zeiten waren die Mönche Ägyptens einfache Leute, die zum Großteil vom Land kamen. Ihre Lebensweise machte aus ihnen „Riesen“, Getreue im Dienste des Herrn – nach dem schönen Ausdruck der Regel Benedikts – und des Gebets. Im Kontakt mit einem erfahrenen Älteren ausgebildet, haben sie uns die Erzählung ihrer Erfahrung, ihrer Schwierigkeiten und der Ratschläge hinterlassen, die ihnen der Ältere gab, um im Klosterleben nicht aufzugeben. Es handelt sich dabei um die Apophtegmen (laut der griechischen Etymologie: Sinnsprüche, Leitsätze der Älteren).

Beste vrienden,

De Egyptische woestijnmonniken uit de oudheid waren eenvoudige lieden, grotendeels afkomstig uit de agrarische wereld. Het was hun levenswijze die hen maakte tot « reuzen » , tot trouwe knechten in dienst van de Heer en – zoals de Regel van Sint-Benedictus het zo mooi zegt – van het gebed. Gevormd door het contact met een ervaren oudere hebben zij ons het verhaal nagelaten van hun ervaring, moeilijkheden en raadgevingen die deze oudere hun had gegeven om in het monastieke leven te kunnen volharden. Het zijn zogenaamde « apofthegmata » (d.w.z. Oudgrieks voor kernachtige uitspraken van de oude woestijnmonniken)

Ook heden ten dage blijken er nog van deze eenvoudige mannen te zijn, nu niet meer afkomstig uit de aanzienlijk gekrompen agrarische wereld maar uit stadswijken. Zij leiden hetzelfde leven in dezelfde oprechtheid die hen maakt tot nieuwe gelovigen in dienst van de Heer en van het gebed. Deze hedendaagse jongeren worden gevormd door ouderen, die eens de jongeren waren van destijds, maar nu met grijze haren (als ze die nog hebben) en die ook nu hun levendige ervaringen aan de jongere garde kunnen overdragen

Hier volgen dus enige hedendaagse apofthegmata verzameld door onze broeders. Het eerste is ontleed aan de homilie van de Heilige Vader van Witte Donderdag : « De heiligen tonen aan (...) hoe we ons in dienst van Christus kunnen stellen. En zij doen ons ook begrijpen, dat God niet let op grote aantallen en uiterlijke successen maar Zijn overwinning kenbaar maakt in het nederige teken van een mosterdzaadje. » Alle aanleiding dus om de monniken te troosten die zich toeleggen op de productie van mosterd uit Nový Dvůr

Het tweede apofthegma komt uit de pen van de kellenaar (econoom) van Sept-Fons die het volgende aan zijn klanten schreef bij de introductie van het laatste product van de abdij van Nový Dvůr: „Weest u niet verbaasd als de douchegel niet schuimt net als zeep. Hoe meer een gel schuimt, hoe meer ze zal irriteren“. Het zou dus d schuim zijn, die irritatie teweegbrengt en dit zou weinig te maken hebben met de kwaliteit van het product! Laten we zijn gedachtegang eens nader beschouwen: uw leven net zoals het onze en ons leven evenals het uwe wordt geweven met een weefdraad waarin zorgen, tegenslagen en allerlei obstakels nooit ontbreken. Sommige mensen ervaren dit als schuim, anderen echter weten hier overheen te stappen en zien niet als een berg tegen deze problemen op maar vullen de dalen, maken de afgronden tot effen vlakten en veranderen dreigende klippen in schaduwrijke valleien. Zo effenen zij de weg voor de Heer (vgl. Jes. 41,3). Als men heeft geleefd in een monastieke gemeenschap of in een groot gezin dan weet men hoe waar deze stelregel is. Laten wij dus het schuim vermijden! En laat daarom uw keuze boven alle andere vallen op de douchegel van Nový Dvůr !

Nog meer nieuws : twee plechtige professies zijn afgelegd of nog aanstaande : die van broeder Marian in Nový Dvůr op 8 mei en die van broeder Jean-Gabriel in Sept-Fons op het hoogfeest van Pinksteren. Broeder Marian is afkomstig uit een klein dorp in Slowakije, dat gelegen is op de grens met Hongarije. Broeder Jean-Gabriel draagt de naam van een Franse pater Lazarist, die in China als martelaar is gestorven. Deze weidse horizonten komen samen rond één en dezelfde roeping. Ook zal in Sept-Fons op het feest van het Heilig Hart broeder Jean-Baptiste de priesterwijding ontvangen terwijl broeder Petr tot diaken zal worden gewijd. Wij bevelen deze jonge broeders in uw gebed aan.

In september zult u een speciaal nummer ontvangen ter gelegenheid van de viering van de tiende verjaardag van de stichting van Nový Dvůr (20 augustus 2002/2012). Deze verjaardag zal worden gekenmerkt door een grote mate van gebed en stille overweging. In dit speciale nummer zult u een overweging aantreffen over het thema: is het geoorloofd dat monniken dingen naar de goedgeefsheid van hun vrienden? In afwachting hiervan kunt u verzekerd zijn van onze erkentelijkheid

Dank God, samen met ons, voor het afgelopen decennium en vraag om Zijn bescherming voor de toekomst, Regelmatig bidden wij voor al uw intenties.

Mijn hartelijke groeten
f. M.-Samuel, abt van Nový Dvůr


Preek van de 10e verjaardag – Heilige Bernardus 2012


Februari 2015
2 september 2014
Herfst 2013
5 Juli 2013
10 maart 2013
Enkele weken voor Kerstmis 2012 
2 september 2012, Feestdag van de kerkwijding van Nový Dvůr
11 januari 2012
30 september 2011, feest van de heilige Hieronymus
1 mei 2011
2 september 2010
Mei 2010
29 januari, 2010
Pinksteren 2009
Vasten 2009
Mei 2008
2 februari 2008
2 September 2007
5 juli 2007
2 September 2006
Mariaboodschap 2006
2 februari 2006
September 2005