Brief aan onye vrienden

11 januari 2012

Van stichting tot abdij

Beste vrienden

Sinds Nový Dvůr werd gesticht door de abdij van Sept-Fons in augustus 2002 hebben verschillende gebeurtenissen ons bestaan gemarkeerd. Ik heb ze u verteld, anders gezegd, ik heb de ‘geschiedenis’ ervan geschreven. Stonden monniken aan het begin van die ‘geschiedenis’ of gaat het om gebeurtenissen die God heeft beschikt om te laten weten wat hij van ons verwacht en – door zijn genade – concrete daden uit te lokken die ons de gelegenheid geven op zijn uitnodigingen in te gaan? Is het de mens die zijn weg traceert, zich in het beste geval vagelijk bewust van het Woord van God? Is het God die de weg van de menselijke bestemming uitstippelt op voorwaarde dat ieder zich aanpast aan wat hij vraagt? De methode – die zich bewezen heeft – om in die stroom te komen waarin God ons meetrekt, bestaat erin zijn bedoelingen te gissen, terughoudendheid betrachten, de gebeurtenissen en de ouden te bevragen en er voor te waken te snelle of ongelukkige initiatieven te nemen, en ons niet te verbeelden dat we de wil van God kennen enkel door een idee of verlangen dat ons door het hoofd schiet.

De maand december van 2011 is rijk geweest aan allerlei gebeurtenissen. Het is niet zonder enige verlegenheid dat ik deze brief heb geredigeerd, omdat ik mezelf, ongewild, in het centrum van deze gebeurtenissen bevond. De abtskeuze en de abtswijding gingen natuurlijk de communiteit van Nový Dvůr en die van Sept-Fons aan, evenals onze vrienden en ons bisdom, maar op een speciale manier ook degene die gekozen en gewijd werd. Voor u hebben we het verloop van deze dagen neergeschreven.

Laten we met het begin beginnen. Toen drie priesters en twee jonge Tsjecho-Slowaken in de zomer van 1991 in de abdij van Sept-Fons aankwamen met het verzoek om een stichting in hun land, hebben vader abt en de novicemeester, na rijp beraad, hen voorgesteld hun jongeren naar Frankrijk te sturen om hen in te voeren in het monastieke leven. Hun getal en hun trouw zouden Gods bedoelingen met deze stichting aan het licht brengen. De Berlijnse muur viel. De seminaries en noviciaten van Tsjechische kloosters liepen niet leeg. Men raadde ons aan snel te stichten, men nodigde ons uit voor openbare bijeenkomsten. Doof voor die suggesties hebben we de poorten van Sept-Fons geopend voor Tsjechen en Slowaken die geïnteresseerd waren in ons leven. Wij hebben een monastieke vorming gegeven aan hen die zich engageerden. Dat was 20 jaar geleden.

Jaren zijn verstreken. Eens zouden we het allemaal moeten vertellen. Laten we enkele momenten noemen. De cisterciënzer abdij van Osek, door de communisten in een gevangenis veranderd en in 1992 gerestaureerd, heeft voor uit te sterven, een van zijn postulanten naar Sept-Fons gestuurd: hij is nu een monnik van Nový Dvůr. In de buurt van de pastorie van Nectiny, enkele passen het bos in, stuitten we op een verwoest joods kerkhof. De romaanse kerk van Krasov bevond zich op onze weg naar de bouwplaats; zij is vervallen; elk jaar – op de feestdag van de Heilige Andreas – gaan we er de mis opgedragen en we dromen ervan haar te restaureren. De bouw van het klooster … Toen kwam de tijd van de stichting, 20 augustus 2002, op een koortsige werkplaats waar de avond ervoor de arbeiders nog bezig waren (niets was klaar behalve de kapel, een voorlopig scriptorium, de slaapzaal, het bureau van de overste). Aan de kerkwijding, 2 september 2004, hebben bijna drie duizend vrienden deelgenomen. Lange rijping, beproevingen en vreugdes tot aan de dag waarop Nový Dvůr een priorij werd: 14 september 2007.

Maanden rijgen zich aan een. We zijn alweer in december 2011. Plechtige stiltes, mooie liturgieën, hartelijke gestes, broederlijke opmerkzaamheid ontbreken niet. Op 8 december wordt Nový Dvůr een abdij en de broeders kiezen hun eerste abt. Op 12 december verricht de bisschop van Plzen, van wie de steun ons nooit ontbreekt, de abtswijding in de aanwezigheid van vrienden, onze families, priesters, religieuzen en abten. Op 18 december nodigt Sept-Fons de nieuwe abt uit een plechtige hoogmis te celebreren; op dezelfde dag krijgt men het nieuws dat president Vaclav Havel is overleden. Op 23 december nemen vader abt en twee broeders van Nový Dvůr deel aan de nationale uitvaartplechtigheden in de kathedraal van Praag; Kerstmis en Nieuwjaar slaan het blad om van het oude jaar. Op 6 januari 2012 bevindt de aartsbisschop van Praag, mgr. Dominik Duka, zich met de redactie van het blad Salve, in Nový Dvůr wanneer de creatie van de nieuwe kardinalen officieel wordt bekend gemaakt. De nieuwe kardinaal gaat voor in de mis van het feest van de doop van de Heer.

Dinsdag in de eerste week van de gewone tijd. Ik bel met de novicemeester in Sept-Fons om enkele nieuwtjes mee te delen waaronder: een broeder vecht tegen zijn bekende demonen. Reactie van de novicemeester: ‘u weet, men denkt gewoonlijk enkel aan zichzelf, men bidt dikwijls gericht op zichzelf. En wanneer men zich wijdt aan wat de kerk vraagt, is dat een heel andere zaak.’

Welke les moeten we trekken uit deze gebeurtenissen? Daar alles in Nový Dvůr, en in het bijzonder in de kerk, getuigt van de vrijgevigheid van hen die ons geholpen hebben het klooster te bouwen, paste het deze dagen te vertellen waarvan de herinnering voortaan ingeschreven zal zijn, zelfs in de gebouwen. Zij betreffen niet alleen maar de monniken. Ze raken ook u, u en allen die rekenen op het gebed van de monniken. Abdij worden is geen eindpunt, het is een drempel. Hartelijk dank voor het voortzetten van uw steun aan ons. Reken op ons gebed, zoals wij rekenen op uw trouw.

Br. M.-Samuel, abt van Nový Dvůr
Februari 2015
2 september 2014
Herfst 2013
5 Juli 2013
10 maart 2013
Enkele weken voor Kerstmis 2012 
2 september 2012, Feestdag van de kerkwijding van Nový Dvůr
Pinksteren 2012
30 september 2011, feest van de heilige Hieronymus
1 mei 2011
2 september 2010
Mei 2010
29 januari, 2010
Pinksteren 2009
Vasten 2009
Mei 2008
2 februari 2008
2 September 2007
5 juli 2007
2 September 2006
Mariaboodschap 2006
2 februari 2006
September 2005