Brief aan onye vrienden

Mei 2010

Beste vrienden

Uw reacties op mijn laatste brief waren talrijk en warm. Ik heb besloten u weer te schrijven omdat we een belangrijke beslissing gaan nemen: wij gaan een kapel bouwen voor ons gastenverblijf. Onder verwijzing naar de heilige Bernardus – kijk naar de Ster, kijk naar Maria… – zal zij worden toegewijd aan de Stella matutina, de Morgenster. Het gaat om een gebouw van beperkte omvang dat ten dienst zal staan van onze gasten, bezoekers en groepen die willen bidden of de eucharistie willen vieren in het klooster

Europa verliest beetje bij beetje zijn identiteit door zijn christelijke wortels te ontkennen. Andere culturen en andere religies – en nog erger – een cultuur ontdaan van elke religieuze dimensie, verdringen de cultuur die ons gevormd heeft. Het is dus tijd de liefde van God voor zijn volk en ons verlangen een antwoord te geven, ook al is het maar ‘n stamelend antwoord, in te schrijven in steen, beton, hout en glas. We hebben plekken nodig, mooie en eenvoudige, om die ontmoeting te vieren.

Om dat te doen hebben we u nodig. Het gaat er niet om – dit om u gerust te stellen – u in geldnood te brengen. Maar als nu uw overvloed voorziet in ons gebrek, dan zal onze overvloed – op het gebied van het gebed – voorzien in uw gebrek. U zult de 2de brief aan de Korintiërs herkend hebben (hoofdstuk 8). Het is waar, wij zijn solidair. Het is niet voor zichzelf en egoïstisch dat een monnik probeert te leven in de aanwezigheid van God. Door dat te doen draagt hij er toe bij elke mens God te laten naderen. En wanneer u uw gaven ten dienste stelt aan de Kerk, dan is het Godzelf aan wie u een geschenk geeft.

Een paar nieuwtjes. In Sept Fons komen de monniken, na een lang jaar van werk dat is afgesloten met de wijding van de kerk (de DVD met de plechtigheid is nu beschikbaar) op adem, maar zijn niet werkeloos. De werkzaamheden richten zich op het gastenverblijf. Het sanitair, slaapzaal en kloostergangen zullen binnenkort aan de beurt komen. Op Hemelvaart zal broeder Eloi zijn plechtige geloften afleggen en op het feest van het heilig Hart zullen broeder Joachim en broeder Jean Baptiste worden gewijd, de een tot priester, de ander tot diaken. In Novy Dvur zouden we graag een loods bouwen voor het hakken van het hout in de winter – tot nu toe wordt dat in de open lucht gedaan – en hutten voor de tuin en de boomgaard. De groep metselaars en timmerlieden is goed ingewerkt. We hebben de hand kunnen leggen op een tweedehands graafmachine en doen gedeeltelijk zelf het werk. We moeten ook een hek bouwen zodat de toeristen binnen de perken blijven. Twee kilometer elegante paaltjes, ijzerdraad en hagendoorn.

De schaapskooi is een succes: het eerste lam is op Palmzondag ter wereld gekomen. Dat ging gemakkelijk. Op de zondag van de barmhartigheid, het octaaf van Pasen, waren het er 54. Broeder Placide heeft hard gewerkt en heeft, ondanks dat extra werk, met de broeders die hem goed geholpen hebben, kunnen deelnemen aan de lange wakes van gebed op Witte Donderdag en Goede Vrijdag,

Half april zijn onze bisschop en een veertigtal van zijn priesters in het klooster gekomen om het jaar van Jean-Marie Vianney te vieren. Men had mij gevraagd een conferentie te geven die u in onze website vindt. Een paar dagen later heeft een Slowaakse redemptorist ons een conferentie gegeven ter gelegenheid van de zestigjarige gedenkdag van de ‘actie K’ (K staat voor Klaster of klooster), toen de militie en de Tsjechoslowaakse politie alle religieuzen hebben gearresteerd om hen op te sluiten in een paar conventen. Door het religieuze leven aan te vallen hadden ze de bedoeling de Kerk te verzwakken. Zestig jaar later zijn wij daar. Niets of niemand kan onze interne vrijheid muilkorven, behalve als wij ons laten verleiden door wat enkel de schijn van vrijheid heeft, die er maar een karikatuur van is en dikwijls vergif. Die buitengewone macht komt God toe, en komt niet van ons. De jonge broeders die zich bij ons voegen, nemen beetje bij beetje het ‘juk’ van de regel aan, omdat ze ervaren, zelfs als dat soms pijn doet, dat deze geen ander doel heeft dan hen de echte vrijheid leren: die van een leven met betekenis en dat bevrijd is van innerlijke ketenen. Het is die overtuiging die hen in staat stelt zich te binden. Maar hoe steil is die weg voor sommigen, vanwege de lasten die ze met zich meedragen. Ik ben soms verlegen en verwonderd over de moeite die ze doen.

Op het moment dat we deze brief klaar maken, horen we dat kardinaal Joseph Spidlik naar God is teruggekeerd. Hij was bijna 50 jaar professor, in Rome, aan het pauselijk oosters instituut waar hij een echte kenner van het monnikdom was. ‘Een van de meest veelbelovende gebeurtenissen in de laatste 20 jaar voor de Tsjechische Republiek, dat is de stichting van een trappistenklooster in Novy Dvur’, heeft hij in 2004, bij de wijding van onze kerk gezegd. Deze bemoediging, die hij ons heeft gegeven, getuigde van een juiste opvatting van de verborgen vruchtbaarheid van het gebed en het monastieke leven. Hij is begraven in Velehrad. Hij had de achting van paus Johannes Paulus II en van paus Benedictus XVI. In deze tijd waarin de kerk zo zwaar op de proef wordt gesteld, spreken dergelijke mensen door hun persoonlijke waardigheid en overtuiging gevaarlijke verdachtmakingen tegen en herstellen ze een evenwicht dat nooit verstoord had mogen worden.

Broeder Daniel zal op 30 mei zijn plechtige geloften afleggen in Novy Dvur. Zijn ouders waren in het klooster voor de Paaswake. Zijn vader maakt het goed en zijn moeder zorgt goed voor hem. Christelijke trouw in gezin en huwelijk, trouw in het gebed, monastieke en priesterlijke trouw: we dragen deze schatten in lemen potten, die breekbare bloemen, maar het zijn ontegenzeggelijk schatten en echte bloemen.

Zaterdag 12 juni 2010 zal tegen 17.00 uur de Tsjechische televisie een nieuwe film uitzenden die wil tonen hoe de abdij van Sept-Fons aan de priorij van Novy Dvur heeft doorgegeven wat zij ontvangen heeft. In onze website vindt u gedeelten van het gesprek van Vader Abt met mevrouw Sandova, de maker van de film die zo aardig is geweest ons toestemming te geven voor de publicatie.

In trouw en bedankt!
Br. M.-Samuel, prior


Het monastieke leven doorgeven
Aan de priesters van het bisdom Plzen


Februari 2015
2 september 2014
Herfst 2013
5 Juli 2013
10 maart 2013
Enkele weken voor Kerstmis 2012 
2 september 2012, Feestdag van de kerkwijding van Nový Dvůr
Pinksteren 2012
11 januari 2012
30 september 2011, feest van de heilige Hieronymus
1 mei 2011
2 september 2010
29 januari, 2010
Pinksteren 2009
Vasten 2009
Mei 2008
2 februari 2008
2 September 2007
5 juli 2007
2 September 2006
Mariaboodschap 2006
2 februari 2006
September 2005